PRIVÍTANIE

Vitajte na stránkach

ÚSTAVU SOCIÁLNEJ PRÁCE TOMISLAVA KOLAKOVIČA

pri

VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
sv. Alžbety, n.o. Bratislava
Palackého 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava

zriaďovateľ: Prof., MUDr. Vladimír Krčméry DrSc.

alzbeta

www.vssvalzbety.sk - stará web stránka

www.seu.sk - nová web stránka

Pracovisko:

Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča

Železničiarov 278, 028 01 Trstená (budova Gymnázia M. Hattalu)

e-mail: vssvalzbety@orava.sk


 Zapis 2019 2020

 

OZNAM

Vzhľadom na prebiehajúce štátne skúšky  I. (Bc.) stupňa štúdia

POSÚVAME – PREDLŽUJEME termín podávania prihlášok na II. (Mgr.) stupeň štúdia s uplatnením zľavy (podľa PK 2019/2020)

do 31. mája 2019.

O Z N A M

Predlžujeme termín podávania prihlášok na I. (Bc.) stupeň štúdia do 31. mája 2019  pre študijné programy v dennej a externej forme:

Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia, Urgentná zdravotná starostlivosť, Fyzioterapia, Zubná technika, Fyziologická a klinická výživa, Psychológia, Verejné zdravotníctvo,

Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Pre študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia sa bude poskytovať stabilizačná pôžička 2.000 € ročne prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania, vzťahuje sa na študentov všetkých vysokých škôl (štátne, verejné, súkromné).

 

Podmienky prijatia pre akademický rok 2019/2020 pre bakalársky stupeň štúdia NA STIAHNUTIE TU

Tlačivo prihlášky na bakalárske štúdium STIAHNETE TU

Tlačivo: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (len pre uchádzačov zdravotníckych odborov) STIAHNETE TU

 

Môžete sa prihlásiť aj ONLINE - TU

 

SMERNICA rektora č. 1/2019 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2019/2020 STIAHNETE TU

Log in